تحقیق
 
 
تحقیق
 

شرایط ورود به رشته ی ریاضی فیزیک :

 ١- مجموع نمرات در دو درس ریاضی و علوم تجربی در دوره ی ٣ سال راهنمایی نمراتی که قبول شده است بدون ضریب کمتر از٣٠ نباشد .  

٢- در دوره ی دبیرستان در دو درس ریاضی (١) و فیزیک( ١) و آزمایشگاه اولا" بدون تبصره قبول شده باشد. ثانیا" درس ریاضی را نمره ی ١٢ به بالا داشته باشد . ثالثا"،معدل رشته برای ورود به رشته ریاضی فیزیک (١) از ١٢ به بالا باشد .

 

ریاضی

علوم تجربی

 

١٠

١٠

اول راهنمایی

٨

١٠

دوم راهنمایی

١٢

٨

سوم راهنمایی

٣٠

٢٨

جمع

مثال :

    یکی بالای ١٢            ریاضی

                  باشد                 یا

                                  فیزیک

                       

یادآوری :

اگر دانش آموزسال اول دبیرستان در دوره ی راهنمایی در دودرس ریاضی و علوم تجربی جمع نمرات آن به٣٠ نرسد نمی تواند به رشته ریاضی فیزیک برود باید ضمن اینکه ریاضی را بالای ١٢ بگیرد معدل این دو درس « ریاضی – فیزیک » نیز بالای ١٢ باشد.دیگر نمی تواند به رشته ریاضی فیزیک برود .

 

 

شرایط ورود به رشته علوم تجربی :

١ - مجموع ٣ نمرات پذیرفته شده در دوره ی ٣ سال راهنمایی در دو درس علوم تجربی و ریاضی نمره ای که قبول شده است بدون ضریب کمتر از ٣٠ نباشد .

٢ - دانش آموز در سال اول دبیرستان در ٣ درس ریاضی ، شیمی،  علوم زیستی و بهداشت اولا": بدون تبصره قبول شده باشد. ثانیا" یکی از این ٣ درس را نمره بالای ١٢ داشته باشد . 

معدل رشته برای ورود به علوم تجربی باید از ١٢ به بالا باشد .  - ٣

 


١ – ریاضی (١) – ١٠

                                            یکی بالای ١٢                   ١٠  -  ٢- شیمی (١)

                                                  باشد                       ٣– علوم زیستی – ١٠

ریاضی

علوم تجربی

 

١٠

١٠

اول راهنمایی

١٠

١٢

دوم راهنمایی

٨

٨

سوم راهنمایی

٢٨

٣٠

جمع

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

                 

یادآوری ١

 اگر دانش آموز سال اول دبیرستان دردوره ی راهنمایی در دو درس علوم تجربی و ریاضی نمره کمتر از ٣٠ داشته باشد مانند جدول فوق نمی تواند به رشته علوم تجربی برود باید ضمن اینکه ٣ درس ریاضی ، شیمی ، و علوم زیستی را ١٠ گرفته باشد و یکی بالای ١٢ باشد معدل این ٣ درس ١٢ باشد می تواند به رشته تجربی برود .

یادآوری ٢

 اگر دانش آموز سال اول دبیرستان بعد از امتحانات خردادماه در ٣ درس ریاضی وعلوم زیستی و شیمی  نمره ١٠ داشته باشد نمی تواند به رشته علوم تجربی برود باید به مشاوره مراجعه کند و فرم تعیین رشته را پر کند و به دلخواه از سه درس ریاضی ، علوم زیستی و شیمی را انتخاب واحد کند و با دانش آموزان تجدیدی در شهریور ماه امتحان بدهد . تا نمره ١٢ بگیرد تا بتواند به رشته علوم تجربی برود نمره در جمع و معدل دانش آموز هیچ اثری ندارد فقط در هدایت تحصیلی اثرمی گذارد .

 

شرایط ورود به رشته علوم انسانی :

١. مجموع ٣ نمره پذیرفته شده در دوره ی٣ سال راهنمایی در دو درس ادبیات فارسی ، عربی جمع نمرات آن بدون ضریب کمتر از ٣٠ نباشد.

٢ . دانش آموز در سال اول دبیرستان در ٤ درس زیر:

 

                                                                  

عربی

ادبیات فارسی

 

١٠

١٠

اول راهنمایی

١٠

١٠

دوم راهنمایی

١٢

٨

سوم راهنمایی

٣٢

٢٨

جمع

                                     

 

 

 

 

 

 


١٢ به بالا داشته باشد                                                        ١.ادبیات فارسی (١)

٢.زبان فارسی (١)

٣.عربی (١)

٤.مطالعات اجتماعی (١)

دانش آموز اول دبیرستان اولا" بدون تبصرهقبول شده باشد . ثانیا" در دو درس ادبیات فارسی (١) و زبان فارسی (١) از ١٢ به بالا باشد .

٣. معدل رشته برای ورود به رشته علوم انسانی ١٢ به بالا باشد .

 

شرایط ورود به رشته علوم و معارف اسلامی

١- مجموع ٣ نمره پذیرفته شده در دو درس ادبیات فارسی و عربی و در دوره ی ٣ ساله راهنمایی بدون ضریب کمتر از ٣٠ نباشد .

٢- دانش آموز در سال اول دبیرستان در چهار درس زیر:

١. ادبیات فارسی (١)

٢. زبان فارسی (١)

                                                                                                       ٣. عربی (١) 

یکی ١٢ به بالا باشد                                                           ٤.دین و زندگی (١)

 

اولا": بدون تبصره قبول شده باشد . ثانیا" یکی از دو درس عربی و دین و زندگی از ١٢به بالا داشته باشد .

٣- معدل رشته برای ورود به رشته علوم و معارف اسلامی از ١٢ به بالا باشد .

عربی

ادبیات

 

١٠

١٠

اول راهنمایی

١٠

١٠

دوم راهنمایی

٨

١٢

سوم راهنمایی

٢٨

٣٢

جمع

 

 

 

 

 

شرایط ورود به رشته فنی و حرفه ای :

١. رشته فنی و حرفه ای و کار و دانش در سال دوم، دانش آموز چند روزی را در کارگاه و چند روزی دروس تئوری را در هنرستان می خواند .

 

 ٢ . رشته فنی و حرفه ای و کار و دانش دارای ٣ زمینه می باشد .

١. زمینه صنعت  ٢. زمینه کشاورزی  ٣. زمینه خدمات

که هر یک جداگانه در زمینه ها تقسیم می شوند و دارای شرایط خاص خودش است .

زمینه صنعت :

 زمینه صنعت به رشته های الکترونیک ،والکتروتکنیک، ساختمان و غیره .. تقسیم می شود .  

زمینه کشاورزی :

به رشته های گیاه پزشکی ، امور دامی ، امور باغی ، امور زراعی و ... تقسیم می شود .

زمینه خدمات :

به رشته های حسابداری ، نقاشی ، صنایع دستی ، موسیقی و ...تقسیم می شود .

رشته فنی و حرفه ای و کار و دانش به دلیل محدویت مکانی علاوه بر شرایط قانونی دارای شرایط استانی نیز می باشد که به شرح زیر می باشد .

 

١ – شرایط قانونی :

١- مجموع ٣ نمره پذیرفته شده در دوره ی ٣ سال راهنمایی در ٣ درس ١. ریاضی  ٢. علوم تجربی  ٣. حرفه وفن بدون ضریب  کمتر از ٣٠ نباشد . 

٢- دانش آموز در سال اول دبیرستان ریاضی (١) را نمره ی ١٠ به بالا داشته باشد و این در صورتی است که در دوره ی راهنمایی کم نداشته باشد و اگر در دوره ی راهنمایی کم داشته باشد و جمع نمراتش به ٣٠ نرسد (٣ درس ) باید ریاضی (١) ١٢ به بالا داشته باشد.

٣- معدل رشته برای ورود به رشته فنی و حرفه ای باید ١٢ به بالا داشته باشد .

٢ – شرایط استانی :

١- دانش آموز سال اول دبیرستان باید قبولی خرداد باشد.

 ٢- دانش آموز سال اول دبیرستان باید ٣ درس ١.ریاضی (١)٢. فیزیک (١) ٣.شیمی(١) اولا" بدون تبصره قبول شده باشد. ثانیا"  نمره ی ١٢ به بالا داشته باشد.

٣. معدل دانش آموز در سال اول دبیرستان از ١٢ به بالا باشد .

٤. دانش آموز در هدایت تحصیلی اولویت اولش فنی و حرفه ای باشد .

توضیح :

رشته فنی و حرفه ای و کار و دانش مانند رشته نظری نیست زیرا این دو رشته پیش دانشگاهی ندارد و فقط دانش آموز ٢ سال در هنرستان درس می خواند دیپلم می گیرد و برای ادامه ی تحصیل حق شرکت در کنکور سراسری  و دانشگاه را ندارد فقط می تواند بعد از دیپلم در آزمون فنی و حرفه ای شرکت کند و در صورت قبولی ٢ سال درس بخواند ادامه ی تحصیل بعد از دو سال خیلی مشکل و گاهی اوقات خیلی سخت است. اگر دانش آموزی بخواهد می تواند تغییر رشته بدهد و در پیش دانشگاهی ادامه ی تحصیل بدهد .

 

شرایط ورود به رشته ی کار و دانش :

١. رشته کار و دانش مانند رشته فنی و حرفه ای دارای سه زمینه است .

١.  زمینه صنعت  ٢. زمینه کشاورزی  ٣. زمینه خدمات

با توجه به این زمینه ها رشته های کار و دانش مشخص می شود که هر رشته شرایط خاص خودش را دارد دانش آموزانی که در سال دوم رشته ی کارو دانش را انتخاب می کنند چند روزهفته را در هنرستان درس تئوری می خوانند و چند روز بعد هفته را در کارگاههای داخل یا خارج هنرستان دروس کارگاهی را هم به صورت عملی هم به صورت نظری می خوانند و در نهایت نمرات دروس کارگاهی با دروس تئوری یا نظری جمع می شود سرنوشت دانش آموز مشخص می شود که قبول است یا مردود.

٢. رشته کار و دانش دارای شرایط قانونی زیر می باشد .

جمع نمرات در دوره ی ٣ ساله راهنمایی در دروس هنرو حرفه و فن بدون ضریب کمتر از ٣٠ نباشد .

٣- دوره ی دبیرستان هیچ درسی با رشته ی کار و دانش ارتباطی ندارد .

٣- معدل رشته برای ورود به رشته کار و دانش باید ١٠به بالا باشد .

یادآوری ١

به طور کلی دانش آموزانی که از دوره ی راهنمایی وارد دبیرستان می شوند معمولا" شرایط ورود به رشته کار ودانش را دارند و فقط باید سال اول دبیرستان راقبول شوند .

یادآوری ٢ :

بعضی رشته های کار و دانش مانند برق صنعتی و مکانیک و غیره ... دارای شرایط خاصی هستند که باید دانش آموز ریاضی را از ١٢ به بالا داشته باشد تا بتواند وارد این رشته شود .

 

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۸۷ساعت 14:22  توسط رضا  | 
 
  بالا